BlogPlay.euNetia i P4 podpisały umowę o świadczenie usług

12.09.2007 10:48:43 · Opublikowano w PLAY news
Netia SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) dnia 7 grudnia 2007 roku zawarła z P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, podmiotem powiązanym ze Spółką, („P4”) umowę o świadczenie usług, której przedmiotem jest współpraca w zakresie:
  • włączenia przez Netię usług i produktów telefonii komórkowej P4 do oferty dla klientów Netii, i/ lub
  • wprowadzenia przez Netię i P4 wspólnej oferty usług (i produktów) telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dystrybucji przez Netię, pod własną marką i we własnym imieniu, ww. produktów i usług.
Podpisana umowa o współpracy z P4 pozwoli Netii zaoferować pod własną marką zarówno usługi komórkowe jak i konwergentne. Wprowadzenie tych usług do oferty jest jednym z celów strategicznych Netii, zmierzających do osiągnięcia przez Spółkę pozycji wiodącego alternatywnego operatora usług szerokopasmowych w Polsce. Przewiduje się, że komercyjne wprowadzenie usług komórkowych i konwergentnych do oferty Netii nastąpi w 2008 roku. Umowa wejdzie w życie z chwilą uzyskania przez P4 zgody China Development Bank. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2022 roku lub do zakończenia przez P4 działalności w jakiejkolwiek formie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Umowa może zostać wypowiedziana przed upływem wyżej wskazanego terminu jedynie w przypadkach określonych w Umowie, z zachowaniem umownych okresów wypowiedzenia. Spółka szacuje wartość przychodów i wydatków na podstawie Umowy na 397 milionów złotych brutto w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania Umowy. Suma ta przekracza 10% kapitałów własnych Netii, co stanowi kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą. W Umowie zawarte zostały postanowienia dotyczące kar umownych. Maksymalna wysokość kar umownych należnych w przypadkach istotnego naruszenia Umowy stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 50 milionów euro, która może ulec powiększeniu o obliczane każdorazowo kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie poszczególnych postanowień Umowy. Istotne naruszenie stanowi złamanie przez którąkolwiek ze stron umowy postanowień dotyczących możliwości wypowiedzenia lub niedostarczenie przez P4 produktów mobilnych Netii. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. źródło: Netia
Źródło:

Napisz komentarz

Redakcja serwisu Blog Play zastrzega sobie możliwość moderacji (edycja, usuwanie) komentarzy zawierających wpisy niezgodne z Polskim prawem, obrażające innych użytkowników, zawierające wulgarne czy też obraźliwe treści. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń reklamowych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące prywatnymi opiniami użytkowników.

Zamieszczone przez użytkowników komentarze nie stanową stanowiska serwisu.