BlogPlay.eu

Cinema City sprawdzi wiedzę kinomanów – Aktualizacja

07.01.2007 0:36:47 · Opublikowano w PLAY news
Już dzisiaj, 1 lipca 2007r. o godzinie 10.00 na stronie www.cinema-city.pl ruszy największy w Polsce internetowy konkurs wiedzy filmowej - Play Cinema City. Konkurs będzie trwał przez całe wakacje i zakończy się Wielkim Finałem rozgrywanym "w realu" w Warszawie w Cinema City Bemowo w specjalnej, jedynej w Polsce interaktywnej sali kinowej. Merytoryczny nadzór nad konkursem będzie sprawował Tomasz Raczek, który dodatkowo będzie pomagał uczestnikom na swoim specjalnym konkursowym blogu. - Chcemy zachęcić młodych ludzi chodzących do kina, aby poszerzali swoją wiedzę o filmie. To jedna z najważniejszych części współczesnej kultury. Warto pamiętać, że kino, to nie tylko hollywoodzkie super-produkcje, ale też kino europejskie, bollywoodzkie i wiele innych propozycji poszerzających horyzonty. Jestem przekonana, że poprzez ten konkurs zainspirujemy młodych Polaków do zainteresowania filmem na dużym ekranie. Pokażemy, że kino może być zarówno miejscem rozrywki, jak również kontaktu z kulturą – wyjaśnia ideę konkursu Iwona Kuźnik Dyrektor Public Relations i Marketingu Cinema City. Ostateczna rozgrywka obejmie 50 finalistów – osoby z najlepszymi wynikami 8 mego etapu gry w konkursowym rankingu. O miejscu w rankingu będzie decydowała nie tylko poprawność udzielanych odpowiedzi, ale także czas w jakim zostaną udzielone. Wielki Finał odbędzie się 31 sierpnia 2007r. w Warszawie i będzie dużym, otwartym dla wszystkich chętnych, wydarzeniem kulturalnym. Gospodarzem i animatorem wydarzenia będzie Krzysztof Skiba (zespół BIG CYC). Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do Warszawy na koszt organizatora. Dodatkowo dla dziennikarzy z miast, z których pochodzą finaliści zostanie zorganizowany przyjazd na Wielki Finał. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody - skutery, projektory video i gotówka. Źródło: Nowa Gildia Aktualizacja: W związku z utrudnionym czytaniem regulaminu przy rejestracji w konkursie na stronie playcinemacity.cinema-city.pl wyciągnąłem jego zawartość, która jest dostępna poniżej: [spoiler 'Pokaż''Ukryj'] Regulamin Konkursu Cinema City – Wakacyjna promocja Artykuł I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu jest Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Numer KRS: 0000018523, wysokość kapitału zakładowego 250.769.500 zł, nr NIP 521-30-97-055 zwanym dalej Organizatorem. 1.1. Uczestnikami Konkursu są osoby biorące udział w internetowej grze dostępnej na stronie www.cinema-city.pl (zwaną dalej GRĄ) i spełniające wymagania niniejszego Regulaminu. 1.2. Celem Konkursu jest promocja strony, oraz oferty usług i produktów Organizatora. 1.3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony www.cinema-city.pl 1.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 1 lipca godz. 10:00 do 31 sierpnia 2007 r. – do chwili zakończenia Wielkiego Finału. 1.5. Przez przystąpienie do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osoby wyznaczone przez niego do nadzoru i obsługi jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Artykuł II. Warunki Uczestnictwa w Konkursie. 2.1 Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej które: a) są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych; b) osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna; osoby takie powinny okazać się pisemną zgodą swojego prawnego opiekuna w chwili odbioru nagrody lub każdorazowo na żądanie Organizatora. 2.2 Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zarejestrowanie się na stronie www.cinema-city.pl jako gracz w GRZE. 2.3 Aby zarejestrować się w GRZE, gracz, za pomocą formularza udostępnionego na stronie www.cinema-city.pl musi podać: a)login, który nie może być słowem uznawanym w powszechnym rozumieniu za obraźliwe lub wulgarne, b)adres e-mail, c)imię i nazwisko, d)adres zamieszkania, e)telefon kontaktowy, f)wiek, g)wybrać lokalizację jednego z kin Cinema City, w którym będzie odbierał nagrody w przypadku uzyskania uprawnienia do odbioru nagrody 2.4 Dodatkowo, aby wziąć udział w poziomach 7, 8 oraz Wielkim Finale należy zakupić w okresie trwania promocji 3 (trzy) bilety do kin Cinema City, gdyż na tych poziomach GRA będzie możliwa po podaniu danych: numer biletu. Dane te widnieją na każdym bilecie. 2.5 Nie można zarejestrować dwóch Użytkowników o tym samym loginie lub tym samym adresie email. Adres e-mail lub login nie mogą się powtórzyć w bazie użytkowników. Użytkownik nie może zarejestrować się w serwisie więcej niż jeden raz. 2.6 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że nie podanie danych związanych z udziałem uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 2.7 Dane osobowe uczestników Konkursu zbierane są w celu realizacji niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora i mogą być wykorzystywane dla realizacji niniejszego Konkursu i w celach marketingowych Organizatora. Każdemu Uczestnikowi Konkursu służy prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi w czasie trwania Konkursu oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator – jego pełna nazwa oraz adres siedziby wskazane są w Artykule I pkt, 1 powyżej. 2.8 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie treści umieszczonych przez niego w ramach niniejszego Konkursu w obrębie stron www.cinema-city.pl oraz loginu podanego przez Uczestnika Konkursu dla celów marketingowych Organizatora jak również dla celów podania informacji w mediach, w tym w szczególności w prasie, o wynikach osiąganych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie. Artykuł III. Zasady Konkursu. 3.1 Zadaniem Uczestników Konkursu na poziomie od 1 do 8 jest podanie poprawnych odpowiedzi na 10 pytań konkursowych w GRZE na stronach www.cinema-city.pl. 3.2 Pierwsze osoby, które udzielą wszystkich poprawnych odpowiedzi otrzymują nagrody zgodnie z punktem 3.4. 3.2 Dodatkowo 50 uczestników, którzy na poziomie 8 w GRZE odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania konkursowe w najkrótszym czasie, będzie zaproszonych na WIELKI FINAŁ, który odbędzie się w Warszawie. 3.4 Zwycięzcy konkursu będą wyłaniani w ośmiu turach rozgrywek: 3.4.1 Tura pierwsza: od 1 lipca g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziomie 1 – 10 000 sztuk darmowych popcornów w rozmiarze średnim, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej, w wybranym kinie Cinema City. 3.4.2 Tura druga: od 8 lipca g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziome 2 – 4 500 sztuk darmowych napojów Cocal-Cola, Fanta lub Sprite (do wyboru) w rozmiarze 0,5 L oraz 4 500 szt. loda Maxfruit firmy Algida, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej,w wybranym kinie Cinema City, jako zestaw: lód + napój. 3.4.3 Tura trzecia: od 15 lipca g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziome 3 – 4 500 zestawów kosmetyków słonecznych firmy Everline, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej, w wybranym kinie Cinema City. 3.4.4 Tura czwarta: od 22 lipca g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziome 4 – 4 500 szt. koszulek bawełnianych, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej, w wybranym kinie Cinema City. 3.4.5 Tura piąta: od 29 lipca g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziome 5 – 1700 szt. gier komputerowych, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej, w wybranym kinie Cinema City. 3.4.6 Tura szósta: od 5 sierpnia g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziome 6 – 900 szt. zegarków i 900 szt. kuponów o wartości 30 PLN na ubranie w sklepach TOP SECRET, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej, w wybranym kinie Cinema City, jako zestaw zegarek + kupon. 3.4.7 Tura siódma: od 12 sierpnia g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziome 7 – 400 szt. pamięci USB, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej, w wybranym kinie Cinema City 3.4.8 Tura ósma: od 19 sierpnia g. 10:00 do 26 sierpnia g 23:59 2007. Pula nagród na poziome 8 – 400 szt. odtwarzaczy mp4, do odbioru w terminie wskazanym, w pkt. 3.10 poniżej, w wybranym kinie Cinema City. 3.5 Na każdym etapie pierwsze osoby, które ukończyły GRĘ i poprawnie udzieliły wszystkich odpowiedzi otrzymują nagrody, aż do wyczerpania puli nagród. 3.6 W dniu zakończenia rozgrywek internetowych 26 sierpnia g. 23:59 zostanie wyłonionych 50 osób, które zakwalifikowały się do finału konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Wielki Finale jest dokonanie rejestracji finałowej do dnia 28 sierpnia 2007 do godz. 22:00 wraz z wpisaniem numeru biletu, o którym mowa w p 2.4. 3.7 Brak rejestracji w Wielkim Finale jest równoznaczny z rezygnacją z dalszej części Konkursu. 3.8 Przy rezygnacji któregokolwiek z uczestników Wielkiego Finału, osoba która uzyskała następny rezultat zostanie zaproszona w dniu 29 sierpnia 2007 do uczestnictwa w Wielkim Finale zgodnie z rankingiem wyników i ilością osób, które zrezygnowały. Termin potwierdzenia udziału w Wielkim Finale dla osób z listy dodatkowej - 30 sierpnia 2007 g. 15:00 3.9 Każdy z uczestników konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę na każdym poziomie GRY 3.10 O przyznaniu nagrody i sposobie jej wydania zdobywca zostanie poinformowany przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres email, podany w procesie rejestracji, w terminie pięciu dni roboczych od daty przyznania nagrody. Uczestnik powinien odebrać nagrodę w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, w wybranym w procesie rejestracji kinie. Przy odbiorze nagrody uczestnik powinien się wylegitymować, a dane muszą zgadzać się z danymi podanymi przy rejestracji Odbiór nagrody należy potwierdzic podpisem. Brak odbioru nagrody w terminie 14 dni od daty powiadomienia rozumiany będzie jako rezygnacja Uczestnika z nagrody. 3.11 Organizator nie odpowiada za blokady maili, ani inne ustawienia, które uniemożliwią komunikacje drogą elektroniczną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami konkursu. 3.10 Jeżeli na podstawie postanowień punktów poprzedzających nie uda się wyłonić zwycięzcy Gry, decyzje podejmie Komisja Konkursowa, o której mowa w artykule VII, uwzględniając wszelkie okoliczności zaistniałe w czasie udziału Uczestnika w Konkursie. Artykuł IV. Świadczenie usług związanych z udziałem w Konkursie. 4.1 Ze względu na sposób organizacji Konkursu, udział w Konkursie wiąże się z korzystaniem z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną. W tym zakresie niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204). 4.2 Świadczona usługa obejmuje obsługę Gry. Usługa świadczona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego Organizatora oraz apletu Flash, uruchamianego automatycznie na komputerze Uczestnika, służącego do sterowania Grą oraz wysyłania i odbierania treści przesyłanych w ramach Gry. 4.3 Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 4.4 Organizator oświadcza, iż nie pozyskuje, nigdy nie pozyskiwał i nie będzie pozyskiwał jakichkolwiek informacji na temat użytkownika, jego haseł, kodów dostępu i innych informacji poufnych za pomocą interfejsu Gry. Organizator prosi o poinformowanie go w przypadku spostrzeżenia, iż ktoś, podając się za administratora Organizatora próbuje zbierać takie informacje za pomocą Gry za pomocą adresu e-mail: kinolata@cinema-city.pl. 4.5 Organizator dołoży starań, aby korzystanie z Gry było możliwe dla wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednakże ani nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Gry przy ich użyciu. Artykuł V. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu. 5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i nie uwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli działania podjęte przez Uczestnika wskazują na wprowadzenie modyfikacji przez Uczestnika do plików Gry lub sposobu przesyłania wyników do Organizatora Konkursu. 5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i nie uwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli Uczestnik przy rejestracji podał nieprawidłowe dane, w szczególności adres e-mail. 5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i nie uwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli Uczestnik nie spełnia innych warunków Uczestnictwa w Konkursie, w szczególności określonych w punktach 1.6 i 2.1 do 2.7 powyżej. 5.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i nie uwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli wybrany przez użytkownika login narusza niniejszy Regulamin. 5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Artykuł VI. WIELKI FINAŁ. 6.1 Nagrodami w Wielkim Finale GRY są: 6.1.1 Pierwsze miejsce: Skuter marki Zipp o wartości 4299 pln (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz 478 pln (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.2 Drugie miejsce: Skuter marki Zipp o wartości 4299 pln (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz 478 pln (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.3 Trzecie miejsce: Skuter marki Zipp o wartości 4299 pln (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz 478 pln (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.4 Czwarte miejsce: Skuter marki Zipp o wartości 4299 pln (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz 478 pln (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.5 Piąte miejsce: Skuter marki Zipp o wartości 4299 pln (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz 478 pln (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.6 Szóste miejsce: Skuter marki Zipp o wartości 4299 pln (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz 478 pln (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.7 Siódme miejsce: Skuter marki Zipp o wartości 4299 pln (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz 478 pln (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.8 Ósme miejsce: Projektor multimedialny marki EPOSN o wartości 4200 pln (cztery tysiące dwieście złotych) oraz 467 (czterysta sześćdziesiąt siedem złotych) nagrody pieniężnej. 6.1.9 Dziewiąte miejsce: Projektor multimedialny marki EPOSN o wartości 4200 pln (cztery tysiące dwieście złotych) oraz 467 (czterysta sześćdziesiąt siedem złotych) nagrody pieniężnej 6.1.10 Dziesiąte miejsce: Nagroda pieniężna 1000 pln (jeden tysiąc złotych) 6.1.11 Jedenaste miejsce: Nagroda pieniężna 1000 pln (jeden tysiąc złotych) 6.1.12 Dwunaste miejsce: Nagroda pieniężna 1000 pln (jeden tysiąc złotych) 6.2 Wielki Finał odbędzie się w Warszawie w kinie Cinema City Bemowo w dniu 31 sierpnia i rozpocznie się o godzinie 12:00. 6.3 Uczestnicy Wielkiego Finału będą w jednej z sal kinowych odpowiadali na pytania konkursowe. 6.4 20 W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudności technicznych, Uczestnicy wielkiego finału mogą zgłosić w trakcie trwania taki problem i dla nich zostanie przeprowadzona kolejna tura pytań. 6.5 Wyniki wszystkich tur zostaną potraktowane jako wyniki zbiorcze i usystematyzowane w kolejności – największa ilość poprawnych odpowiedzi oraz czas udzielania odpowiedzi. 6.6 Na podstawie wyników WIELKIEGO FINAŁU zostanie wyłonionych kolejno Dwunastu zwycięzców 6.6 Nagrody zgodnie z p.6,1,2 do 6.1.12 zostaną wręczone po zakończeniu Wielkiego Finału GRY, pod warunkiem spełnienia przez uczestników wymogów niniejszego Regulaminu. 6.7 Uczestnikom Wielkiego Finału Organizator pokrywa koszty dojazdu na Wielki Finał w obie strony pociągiem klasy 2 z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz nocleg w miejscu wskazanym przez Organizatora w nocy z 30 na 31 sierpnia 2007. 6.8 Każdy z uczestników konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. 6.9 Organizator może ufundować inne nagrody dodatkowe, nie przewidziane w niniejszym Regulaminie, przyznawane wg kryteriów ustalonych przez Organizatora, o których organizator poinformuje każdego z Uczestników Konkursu pocztą lub mailem na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika. 6.10 Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów Konkursu na inne osoby trzecie. 6.11 Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Artykuł VII. Podatki 7.1. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od nagrodzonego Uczestnika podatek od nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody i prześle go, wraz z formularzem deklaracji podatkowej, do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku nagród , których całkowita wartość nie przekroczy 760 zł (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Artykuł VII. Nadzór nad Konkursem i zgłaszanie reklamacji. 7.1 Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składające się z min. trzech przedstawicieli Organizatora (przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji). 7.2 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Cinema City Poland Sp. z o.o, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa z dopiskiem na kopercie REKLAMACJA PROMOCJI LETNIEJ l7.3 Prawo złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu (lub ich prawnym opiekunom). 7.4 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jego login i podany przy rejestracji adres e-mail jak również dokładny opis i wskazane przyczyny reklamacji oraz telefon kontaktowy. 7.5 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty doręczenia ich Organizatorowi. 7.6 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Artykuł VIII. Obowiązki Organizatora. 8.1 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. 8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie operatorów telekomunikacyjnych oraz innych dostawców usług i dostępu do sieci, w szczególności za brak łączności lub niedostępność strony www.cinema-city.pl i wszystkich stron wykorzystywanych w GRZE. 8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia korespondencji e-mail wysłanej w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem. 8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem informacji o nagrodzie, wynikające z błędnego podania przez uczestnika Konkursu numeru telefonu i adresu e-mail lub innych danych, na który to adres wysłana została informacja o nagrodzie. 8.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przekazanie Uczestnikowi informacji o nagrodzie, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika, z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody. 8.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych wskazanych przez Uczestnika podczas rejestracji danych osobowych. 8.7 Reklamacje z tytułu wad przedmiotów stanowiących nagrody powinny być zgłaszane do podmiotów (producenta lubv gwaranta) wskazanych przez Organizatora. 8.8.Pełna treść regulaminu dostępna jest w kinach Cinema City oraz w siedzibie Organizatora. [/spoiler]
Źródło:

34 komentarze dla wpisu “Cinema City sprawdzi wiedzę kinomanów – Aktualizacja”

 1. Taaa, viral marketing jak nie ma co…

  Play się chyba nie zorientowało, że ludzie lubią takie rodzaje marketingu, ale nie gdy mają one na celu robienie ludzi w… Wiadomo co.

 2. cehash22 napisał:

  Niech mi ktoś powie jaką mam nagrodę do odebrania w Cinema City, bo nie wiem czy warto starać się i tam jechać.

 3. Mi pisało że bilet ale sam nie wiem

 4. Miales napisane w meilu co wygrales ?

 5. W tym boksie z informacjami jest napisane, że w pierwszej rundzie jest 10000 popcornów, więc watpię, zebyś wygrał bilet… Ja już mam popcorn, tyle wiem 😉

 6. Nie ale jak wygrałem to w prawym dolnym rogu i chyba to był bilet… nie pamiętam dobrze ale tak mi sie wydaje 🙂 A ty tez wygrałeś?

 7. wygrałem “coś” też 🙂 a tym coś jest popcorn średni. W następnej turze są napoje gazowane. 😛 Czytajcie regulaminy. 😀

 8. Oh yeah! konkurs oparty na flashu, zajęcie athlona 1800+ po wejściu na konkursową stronę to 92%

  Gladiatorzy-terminatorzy a.k.a cziterzy którzy wykręcają nierealne czasy już się stawili na miejsce.

  Kompletnie nieprzemyślany konkurs, szkoda…

 9. Ej, dajcie linka do tej nowej reklamy… 🙂

 10. tomekk: po prostu jest blad we flashu.. 🙂 – sam zastanawialem sie jak mozna wykrecic taki wynik… i okazalo sie ze wystarczy zmienic tylko jedna rzecz.. 😀 /ale jaka, to juz nie powiem ;P/

 11. whatever napisał:

  Wystarczy wejść na http://playcinemacity.cinema-city.pl/quiz_2.swf?current_stage=8, uczestniczyć w konkursie jako gość i już poznamy wszystkie pytania w przyszłych etapach :D. Akurat można się przygotować i wykuć wszystkie na pamięć, żeby w ósmym etapie wygrać nagrodę 😉

 12. sebastian22 napisał:

  Ostatnio widzę działania PLAYa troche w dziwnym kierunku…zamiast skupić sie na rozwoju sieci (nadajniki w wawie i 3miescie mialy byc uruchomione PRZED rozpoczeciem wakacji – kiedy wreszcie będą??) to mamy rozgłos sieci w takich miejscach jak kina czy kawiarnie….wiem ze to jest dobra promocja, podnosząca świadomość marki na rynku ale powinni też zadbać o sprawy bardziej “naziemne”…

 13. o boże ale te pytania są tandetne, jak w audiotele… sam system gry tez po prostu wspaniale zrobiny, każdy kto sie na flashu troche zna by to lepiej zrobił. Mam nadzieje ze to poprawią…

 14. whatever, jest tam ponad 1000 pytań. 😛 Ciekawe czy komuś się chce robić drugą sesję w czasie wakacji i się tego uczyć. 😀

 15. heh.. poblokowali juz chyba wszystkim konta na cinema… a problem dotyczyl faktu, iz w jedynej wlasciwej przegladarce /IE dla nieznajacych tematu ;)/ za kazdym razem byly te same pytania i odpowiedzi, ulozone w ten sam sposob.. po kilku probach /na znalezienie wlasciwych odpowiedzi/ byla juz tylko kwestia szybkiego zaznaczania odp. 😀

 16. na operze było to samo 😉

 17. godfater napisał:

  Ja nie mogę… tak zastanawiałem się, gdzie podziały się wszelkie rekordy po 10-15sec i dlaczego najniższy teraz to 33… całkiem uczciwą robotą za ~20 razem uzyskałem wynik 31sec przy 100% poprawnych i co otrzymałem? “Prawdopodobnie chciałeś oszukać. nieładnie prawdopodobnie twój adres zostanie zablokowany”… pozostawię ten sposób ochrony przed nieuczciwymi graczami bez komentarza bo jedyny jaki mogę napisać to ciągły śmiech i w skrócie “rotfl’n’lol”… zobaczymy jak tam będzie dalej z moim kontem…

 18. siwecki napisał:

  ja wykrecilem 32 sekundy-oczywiście po wielu próbach. po prostu widzialem pytanie i szybko zaznaczałem odpowiedzi, już je znałe na pamięć i tak samo wyskoczyło mi “Prawdopodobnie chciałeś oszukać. nieładnie prawdopodobnie twój adres zostanie zablokowany…”. dziwne troche ale zobacze jak to bedzie. chciałem napisać do nich maila ale nie znalazłem odpowiedniego adresu zeby zgłosić taką sprawę.

 19. W mailu podają, że tylko 7 dni jest na odebranie nagrody. W regulaminie zaś podają 14 dni, punkt 3.10. :/

 20. a nie wie ktos czy bedzie NOKIA N95 u jakiegos operatora w najblizszym czasie? w Europie juz jest od dawna a w GB maja ja juz za 1 funta :/ qrde wypasiona jest mogliby u nas ja juz tez wprowadzic…

 21. NOKIA N95 jest już od niedawna w erze 🙂

 22. tak ale nie jest dostepna jeszcze w zadnym abonamencie (przynajmniej tak wynika ze strony www) i chca za nia 4900zł….. lol

 23. polemnik napisał:

  Miałem 20 sekund bez żadnego oszukiwania. 6-tą pozycje miałem.. Przyszedł mi mail:

  “Witaj, Otrzymujesz tego maila, ponieważ Twoje konto w Letniej Promocji Play Cinema City zostało zablokowane przed Administratora. Powód: Podejrzenie o oszustwo i manipulację wynikami gry.
  Jeżeli Twoje konto zostało nie słusznie zablokowane, niezwłocznie poinformuj nas o tym korzystając z adresu podanego w regulaminie naszej promocji. Wszelkie wnioski rozpatruje komisja konkursowa, która może zażądać przedstawienia dowodów np. zrzutów ekranu z gry w celu udowodnienia uzyskanego wyniku. Wszelkie niezbędne informacje otrzymasz w pisemnej odpowiedzi na Twój wniosek.
  Pozdrawiamy,
  Cinema City

  Oczywiście odpisałem, i teraz czekam na “wszelkie niezbędne informacje.”

  Co to jest ? ! O co im chodzi? :/ ? Jak niby można oszukiwać w takim dennym konkursie ? 😐 Gdzie usuwają najlepszych..

  ŻAL ŻAL ŻAL..

 24. polemnik, jedyny adres emailowy podany w regulaminie to kinolata@cinema-city.pl (niestety nie działa :). Oni raczej mieli na myśli adres pocztowy: Cinema City Poland Sp. z o.o. ul. Fosa 37 Warszawa. :/

 25. polemnik napisał:

  Hm. Odpisałem na maila którego dostałem 😉 tak więc muszą odpisać..

 26. Niestety według regulaminu nie muszą i pewnie tego nie zrobią. 😛 Może jednak… zobaczymy.

 27. Panowie (i Panie) od konkursu teraz wzbudzają u mnie tylko śmiech x)

 28. Dokałdnie! Kolejna klapa PLAYa, a na początku przy wszystkich głosach krytyki byłem za nimi, ale teraz już mieli czas na dopracowanie wszystkiego a zachowują się gorzej niż amatorzy

 29. Dudi ja moge załatwić N95 za 2100zł, ale na allegro są chyba jeszcze taniej 😉

 30. Konkurs spoko…też miałem podobny problem z odpowiedziami….wykręciłem 29 sek i to samo mi wyskoczyło…że kłamie…zadzwoniłem do głównej siedziby CC. Tam mnie skierowali do dyrektora ds marketingu 😉 (dyrektorki) po miłej rozmowie powiedziała mi że nie ma sprawy… jak chce to może się ze mną umówić na dowolny termin komisja konkursowa w celu sprawdzenia czy jest możliwe żebym uzyskał taki wynik… 🙂 Ale chyba się narazie nie zdecyduje
  Na firefoxie pytania się zmieniają…jest ich kolo 30…ale po godzinie grania bez problemu da się wykręcić 29 sek… Gra ma zabezpieczenie…poniżej 33 sek nie zapisuje wyników

 31. Teraz ustawili minimalny wynik jaki można uzyskać na 26 sekundy. 🙂

 32. endriu wiem ze sa po 2000 😀 ale bym wolal sobie wziasc na abo 😀

 33. Pytania w tym konkursie wiedzy były strasznie tandetne 😛

Napisz komentarz

Redakcja serwisu Blog Play zastrzega sobie możliwość moderacji (edycja, usuwanie) komentarzy zawierających wpisy niezgodne z Polskim prawem, obrażające innych użytkowników, zawierające wulgarne czy też obraźliwe treści. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń reklamowych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące prywatnymi opiniami użytkowników.

Zamieszczone przez użytkowników komentarze nie stanową stanowiska serwisu.